O tom, ako a kde si vybaviť preukaz ŤZP, aké zľavy a výhody tento preukaz so sebou prináša ale i o tom, ako postupovať, keď si chcete vybaviť určité finančné príspevky som sa rozprávala s Mgr. Ruženou Pavlusovou, vedúcou oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.
Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí sa boria s problémami v doprave, aj pre vás mám návod, ako postupovať, keď nie sú dodržané vaše základné práva pri cestovaní. Pozrela som sa aj na to, aké výhody a zľavy so sebou prináša preukaz ŤZP a či je možné, aby vás vodič autobusu neprepravil iba preto, že ste občan so zdravotným postihnutím. Viete, ktoré miesta sú v mestskej a diaľkovej doprave vyhradené pre ŤZP osoby ? Aj o tom som sa rozprávala s Ing. Vladimírom Mikuškom, vedúcim dopravného oddelenia SAD Banská Bystrica.


V zmysle zákona o sociálnej pomoci má občan možnosť podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP dvoma spôsobmi:

1, Najjednoduchšie je podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP, ktorá sa podáva priamo na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu sa nedokladuje príjem občana, ani sa neskúmajú jeho majetkové pomery. Jedinú podmienku, ktorú musí spĺňať je miestna príslušnosť, to znamená, žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska. Občan na oddelení posudkových činností dostane formulár, ktorý po vyplnení odovzdá aj s jeho odbornými vyšetreniami, nie staršími ako pol roka, nie potvrdenie od obvodného lekára. S predloženými lekárksymi nálezmi pracuje lekár oddelenia posudkových činností, ktorý stanoví mieru funkčnej poruchy občana podľa druhu postihutia.

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako 1 rok.
Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách. Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery fukčnej poruchy zodpovedanej druhu zdravotného postihu s najvyšším percentuálnym hodnotením.

Za občana s ťažkým zdravotným postiuhnutím sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

Pri takejto žiadosti sa občan nepredvoláva na oddelenie posudkových činností, to znamená, neskúmajú sa sociálne dôsledky jeho ťažkého zdravotného postihnutia. Vydáva sa „len“ ROZHODNUTIE o miere funkčnej poruchy a o vydaní preukazu ŤZP.

2, Druhý spôsob podania žiadosti je keď občan konkrétne žiada o peňažný príspevok /existuje ich 8, napríklad príspevok na diétne stravovanie, kúpu osobného motorového vozidla ... – sú uvedené nižšie – budem sa im venovať v ďalšom príspevku/
Takáto žiadosť sa podáva na oddlení kompenzačných príspevkov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nie na oddelení posudkových činností. K žiadosti sa dokladuje príjem občana /a manželky alebo manžela/, potvrdenie o majetku a tiež kópie odborných vyšetrení nie starších ako pol roka. Oddelenie kompenzačných príspevkov takúto žiadosť odstúpi na oddelenie posudkových činností, kde prebieha ten istý postup ako pri žiadosti o preukaz ŤZP, ale po stanovení miery funkčnej poruchy nasleduje posudzovanie tzv. nelekárske – to znamená, že sa posudzujú:
- osobnostné predpoklady
- rodinné prostredie
- prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti

Posudzovanie osobnostých predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastostí a úsilia riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou.
Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňje integráciu občana s ťažkým ZP do spoločnosti, obsahuje najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu.

Na základe lekárskeho a nelekárskeho posúdenia sa vydáva posudok o:
- miere funkčnej poruchy
- o tom, či ide o bčana s ťažkým ZP
- sociálnych dôsledkoch ťažkého ZP

Súčasťou posudku je vždy návrh formy kompenzácie, ktorými sú:
- peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- na zaobstaranie pomôcky
- na opravu pomôcky
- na kúpu OMV
- na prepravu
- na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
- za opatrovanie
- na kompenzáciu zvýšených výdavkov: a to na :
• diétne stravovanie
• na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
• na prevádzku OMV
• na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Ale návrh formy kompenzácie môže znieť aj: „V súčasnej dobe nenavrhujeme žiadnu formu kompenzácie“.

Preukaz ŤZP sa vydáva na základe jednej alebo druhej žiadosti na oddelení posudkových činnsotí Úradu práce soc. vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.
Priniesť si so sebou treba:
• 2 fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm (nie staršiu ako rok),
• rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o miere funkčnej poruchy
• doklad totožnosti

Preukaz sa vydáva na počkanie.

Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici.
Nezabudnite si so sebou priniesť:
1. preukaz totožnosti
2. ŤZP preukaz
3. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu
4. 50,- Sk kolok
5. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná
6. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notáromVýhody a zľavy vyplývajúce držiteľom preukazu ŤZP
/zákon o sociálnej pomoci o nich nehovorí, ten odkazuje lan na osobitné predpisy/

Zdravotne postihnutí cestujú lacnejšie
Najvyužívanejšou výhodou sú zľavy na cestvnom – pri cestovaní vlakom druhej triedy platí držiteľ preukazu TZP polovičné cestovné, v prípade, že je odkázaný na sprievodcu, ten za prepravu neplatí.
V autobusovej doprave výšku zliav určujú samosprávne kraje, v prímestskej doprave mestá a obce, v diaľkovej doprave si cesty a tarifné podmienky určujú prepravcovia. Tieto zľavy môžu byť rôzne a informácie možno získať priamo u prevádzkovateľov.
V Banskej Bystrici občan s preukazom ŤZP musí platiť 1 Sk v mestskej hromadnej doprave, v iných mestách je cestovné buď zadarmo, prípadne podľa určenia mesta.
Nešťastným riešením v BB je zrušenie zľavy pre sprievodcu, ktorý v mestskej hromadnej doprave platí plnú sumu /13, resp, 15 Sk/

Práva ŤZP osôb:
Preprava cestujúcich – osôb ŤZP je riešená Prepravným poriadkom autobusovej dopravy, ktorý ma vydaný každý dopravca. Tieto prepravné poriadky sa môžu líšiť v niektorých detailoch.

• Čo sa týka prepravy cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP – S, pri nedostatku miesta vo vozidle je dopravca povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse vyhradené miesto ( osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi - držitelia preukazov ZŤP a ZŤP - S a pod.).
• Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

Pozn.: Nemáte pocit, že v Zákone je diera ? Toto prehlásenie si žiaľ odporuje.


Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia:
• U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Osoby zrakovo postihnuté, doprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené sedadlá č.1. a 2.
• Pre osoby čiastočne pohybovo imobilné ( s obmedzenou pohybovou schopnosťou) je v autobuse prímestskej a medzimeskej dopravy vyhradené sedadlo č.4, ktoré je príslušne označené (piktogramom).
• Osoby telesne postihnuté, spĺňajúce ostatné uvedené kritéria majú vo vozidle vyhradené sedadlá č. 11. a č. 12. Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené telesne postihnutými.
• Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich tieto kritéria je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvolnil aj iné miesto na sedenie. Toto sa vzťahuje aj na diaľkové linky.
• Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič prednostné bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

Miestenky v diaľkových autobusoch pre ŤZP osoby:

* Blokované sú miesta č. 11 a 12 ktoré sa nedajú vôbec predať, s týmito miestami disponuje len vodič autobusu, pokiaľ si príde držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S kúpiť miestenku, tak dostane iné miesto vo vozidle, ktoré si vyberie ale nie 11 a 12.

* Pokiaľ je miesto určené pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S obsadené inou osobou je povinnosťou vodiča túto osobu vyzvať na uvoľnenie tohoto miesta pri nastúpení cestujúceho, ktorý je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S.

Na koho sa obrátiť, ak vodič nechce zobrať do autobusu osobu ŤZP:
Cestujúci by sa mal obrátiť písomne na dopravcu zabezpečujúceho spoj.


Zľavy na cestovnom pre ŤZP osoby:

MHD v meste Banská Bystrica:
• držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - ak má čipovú kartu platí evidenčný lístok 1,- Sk
bez karty platí celý lístok
• sprievodca ŤZP-S platí lístok v plnej výške
• vodiaci pes, invalidný vozík - evidenčný lístok 1,- Sk


Diaľkové linky:
• držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %)
• sprievodca ŤZP-S, vodiaci pes - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %)

Prímestské linky:
• držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - zľavnené cestovné (cca 50 %)
• sprievodca ŤZP-S, - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %)
• vodiaci pes, invalidný vozík - osobitné cestovné I. 5,- Sk

Za batožinu platí každý cestujúci v zmysle platnej tarify.

Všetci vodiči majú povinné školenie vodičov každý rok kde sú oboznamovaní so zmenami v predpisoch spoločnosti a pri nástupe do zamestnania je každý vodič preškolený zo základných predpisov medzi ktorými je aj Prepravný poriadok dopravcu a Tarifa dopravcu.

Lacnejší poplatok za recept pre postihnutých
Podľa §38 zákona 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, držitel preukazu TZP platí v lekárni za výdaj liekov /za recept/ nižší poplatok 10,- Sk a je od úhrady 2 Sk za kilometer jazdy za služby zdravotníckej starostlivosti spojené s dopravou oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu vlastným motorovým vozidlom.
- v Lekárni sa stačí preukázať preukazom ŤZP

Úľava na daniach bola pre Banskobystrických ŤZP občanov zrušená
Podľa § 17 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, môže správca dane /obec/ ustanoviť zníženie dane alebo slobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Táto úľava bola v Banskej Bystrici v tomto ruku zrušená.
- táto úľava sa vybavovala na Mestskom úrade na referáte daní a miestneho poplatku

Občan ŤZP neplatí za rozhlas a televíziu
Podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania je držiteľ preukazu ŤZP oslobodený od koncesionárskych poplatkov za TV prijímač (100 Sk) a rozhlas (40,- Sk) v plnej výške. Podmienkou je, aby bol televízor i rozhlas prihlásený na občana ŤZP.
- Ak nie je televízny prijímač a rozhlas napísaný na vás, musíte vlastnoručne napísať žiadosť o zmenu prihlásenia, ktorú zanesiete na Poštu vo Vašom meste
- Následne na to si na Pošte vyzdvihnete formulár – žiadosť: Evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov, kde uvediete, že ste oslobodený od platenia

Zdravotne postihnuté osoby uzatvárajú manželstvo bez poplatku
Ak občan s preukazom ŤZP uzatvára manželstvo mimo miesta trvalého bydliska je oslobodený od poplatku na matrike, ktorý by občan bez preukazu musel uhradiť.
- Túto skutočnosť treba uviesť v žiadosti o uzavretie manželstva na Matrike (v budove Mestského úradu)

Zdravotné poistenie majú osoby ŤZP lacnejšie
Podľa §12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činné soby (SZČO), ktorá je osobnou so zdravotným postihnutím, je vo výške 7% vymeriavacieho základu. Inakšie 14%, čiže úľava je o polovicu (50%).

Lacnejšie telefonovanie pre držiteľov preukazu ŤZP -S
Držitelia preukzau ŤZP – S (sprievod) v súvislosti s telekomunikačným zákonom sú oslobodení, respektívne neplatia mesačný poplatok za stanicu (resp. paušálny poplatok za telefónny aparát). Platia len za skutočne prevolané hovory. Toto sa nevzťahuje na držiteľov preukazu ŤZP.
- pri žiadosti o zriadenie telefónnej stanice, ktorú si vyzdvihnete v Slovak Telecom sa musí občan preukázať preukazom ŤZP

Ďalšie zľavy môžu všeobecným záväzným nariadením určiť obce (napr. daň z nehnuteľnosti, daň za psa a pod. ). Niektorí prevádzkovatelia kultúrnych zariadení a poskytovatelia služieb (napr. v knižnici, na plavárni a pod.) poskytujú zľavy, o ktoré je však potrebné informovať sa priamo u nich. Väčšinou sa jedná o zľavy na vstupenky do kín, kúpaliská, do divadla či za členský poplatok v knižniciach.


Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici.
Nezabudnite si so sebou priniesť:
7. preukaz totožnosti
8. ŤZP preukaz
9. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu
10. 50,- Sk kolok
11. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná
12. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notárom

Verím, že „vybavovačky“ na úradoch už nebudú pre vás strašiakom. V ďalšom článku by som sa chcela venovať kompenzačným príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých.

Mgr. Marcela Václavková Konrádová