Zľavy a výhody pre zdravotne postihnutých

Autor: Marcela Václavková Konrádová | 16.11.2005 o 11:56 | Karma článku: 11,56 | Prečítané:  30900x

Zdravotne postihnutí ľudia sú a vždy boli všade – ako naši rodičia, deti, príbuzní, rovesníci, priatelia, známi,... Napriek tomu pretvárajú bariéry v postojoch. V spôsobe myslenia a cítenia ľudí, ktorého výsledkom je správanie limitujúce možnosti zdravotne postihnutých osôb nezávislo existovať. Je však pravdou, že v súčasnosti sa viac ako po minulé roky zdôrazňuje humanitný vzťah a zmena postojov k postihnutým občanom so snahami o ich integráciu do ostatnej spoločnosti. Zdravotné postihnutie jednotlivca by spoločnosť mala kompenzovať minimálne určitým balíkom výhod a zliav. Otázkou pre mnohým však zostáva, ako na to. Aj z tohoto dôvodu som pre vás pripravila „súhrn“ základných informácií, ktoré potrebujete k tomu, aby ste ich mohli využívať.

O tom, ako a kde si vybaviť preukaz ŤZP, aké zľavy a výhody tento preukaz so sebou prináša ale i o tom, ako postupovať, keď si chcete vybaviť určité finančné príspevky som sa rozprávala s Mgr. Ruženou Pavlusovou, vedúcou oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí sa boria s problémami v doprave, aj pre vás mám návod, ako postupovať, keď nie sú dodržané vaše základné práva pri cestovaní. Pozrela som sa aj na to, aké výhody a zľavy so sebou prináša preukaz ŤZP a či je možné, aby vás vodič autobusu neprepravil iba preto, že ste občan so zdravotným postihnutím. Viete, ktoré miesta sú v mestskej a diaľkovej doprave vyhradené pre ŤZP osoby ? Aj o tom som sa rozprávala s Ing. Vladimírom Mikuškom, vedúcim dopravného oddelenia SAD Banská Bystrica. V zmysle zákona o sociálnej pomoci má občan možnosť podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP dvoma spôsobmi: 1, Najjednoduchšie je podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP, ktorá sa podáva priamo na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu sa nedokladuje príjem občana, ani sa neskúmajú jeho majetkové pomery. Jedinú podmienku, ktorú musí spĺňať je miestna príslušnosť, to znamená, žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska. Občan na oddelení posudkových činností dostane formulár, ktorý po vyplnení odovzdá aj s jeho odbornými vyšetreniami, nie staršími ako pol roka, nie potvrdenie od obvodného lekára. S predloženými lekárksymi nálezmi pracuje lekár oddelenia posudkových činností, ktorý stanoví mieru funkčnej poruchy občana podľa druhu postihutia. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako 1 rok. Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách. Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery fukčnej poruchy zodpovedanej druhu zdravotného postihu s najvyšším percentuálnym hodnotením. Za občana s ťažkým zdravotným postiuhnutím sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Pri takejto žiadosti sa občan nepredvoláva na oddelenie posudkových činností, to znamená, neskúmajú sa sociálne dôsledky jeho ťažkého zdravotného postihnutia. Vydáva sa „len“ ROZHODNUTIE o miere funkčnej poruchy a o vydaní preukazu ŤZP. 2, Druhý spôsob podania žiadosti je keď občan konkrétne žiada o peňažný príspevok /existuje ich 8, napríklad príspevok na diétne stravovanie, kúpu osobného motorového vozidla ... – sú uvedené nižšie – budem sa im venovať v ďalšom príspevku/ Takáto žiadosť sa podáva na oddlení kompenzačných príspevkov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nie na oddelení posudkových činností. K žiadosti sa dokladuje príjem občana /a manželky alebo manžela/, potvrdenie o majetku a tiež kópie odborných vyšetrení nie starších ako pol roka. Oddelenie kompenzačných príspevkov takúto žiadosť odstúpi na oddelenie posudkových činností, kde prebieha ten istý postup ako pri žiadosti o preukaz ŤZP, ale po stanovení miery funkčnej poruchy nasleduje posudzovanie tzv. nelekárske – to znamená, že sa posudzujú: - osobnostné predpoklady - rodinné prostredie - prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti Posudzovanie osobnostých predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastostí a úsilia riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou. Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňje integráciu občana s ťažkým ZP do spoločnosti, obsahuje najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu. Na základe lekárskeho a nelekárskeho posúdenia sa vydáva posudok o: - miere funkčnej poruchy - o tom, či ide o bčana s ťažkým ZP - sociálnych dôsledkoch ťažkého ZP Súčasťou posudku je vždy návrh formy kompenzácie, ktorými sú: - peňažný príspevok na osobnú asistenciu - na zaobstaranie pomôcky - na opravu pomôcky - na kúpu OMV - na prepravu - na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže - za opatrovanie - na kompenzáciu zvýšených výdavkov: a to na : • diétne stravovanie • na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia • na prevádzku OMV • na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom Ale návrh formy kompenzácie môže znieť aj: „V súčasnej dobe nenavrhujeme žiadnu formu kompenzácie“. Preukaz ŤZP sa vydáva na základe jednej alebo druhej žiadosti na oddelení posudkových činnsotí Úradu práce soc. vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Priniesť si so sebou treba: • 2 fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm (nie staršiu ako rok), • rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o miere funkčnej poruchy • doklad totožnosti Preukaz sa vydáva na počkanie. Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. Nezabudnite si so sebou priniesť: 1. preukaz totožnosti 2. ŤZP preukaz 3. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu 4. 50,- Sk kolok 5. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná 6. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notárom Výhody a zľavy vyplývajúce držiteľom preukazu ŤZP /zákon o sociálnej pomoci o nich nehovorí, ten odkazuje lan na osobitné predpisy/ Zdravotne postihnutí cestujú lacnejšie Najvyužívanejšou výhodou sú zľavy na cestvnom – pri cestovaní vlakom druhej triedy platí držiteľ preukazu TZP polovičné cestovné, v prípade, že je odkázaný na sprievodcu, ten za prepravu neplatí. V autobusovej doprave výšku zliav určujú samosprávne kraje, v prímestskej doprave mestá a obce, v diaľkovej doprave si cesty a tarifné podmienky určujú prepravcovia. Tieto zľavy môžu byť rôzne a informácie možno získať priamo u prevádzkovateľov. V Banskej Bystrici občan s preukazom ŤZP musí platiť 1 Sk v mestskej hromadnej doprave, v iných mestách je cestovné buď zadarmo, prípadne podľa určenia mesta. Nešťastným riešením v BB je zrušenie zľavy pre sprievodcu, ktorý v mestskej hromadnej doprave platí plnú sumu /13, resp, 15 Sk/ Práva ŤZP osôb: Preprava cestujúcich – osôb ŤZP je riešená Prepravným poriadkom autobusovej dopravy, ktorý ma vydaný každý dopravca. Tieto prepravné poriadky sa môžu líšiť v niektorých detailoch. • Čo sa týka prepravy cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP – S, pri nedostatku miesta vo vozidle je dopravca povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse vyhradené miesto ( osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi - držitelia preukazov ZŤP a ZŤP - S a pod.). • Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený. Pozn.: Nemáte pocit, že v Zákone je diera ? Toto prehlásenie si žiaľ odporuje. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia: • U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Osoby zrakovo postihnuté, doprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené sedadlá č.1. a 2. • Pre osoby čiastočne pohybovo imobilné ( s obmedzenou pohybovou schopnosťou) je v autobuse prímestskej a medzimeskej dopravy vyhradené sedadlo č.4, ktoré je príslušne označené (piktogramom). • Osoby telesne postihnuté, spĺňajúce ostatné uvedené kritéria majú vo vozidle vyhradené sedadlá č. 11. a č. 12. Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené telesne postihnutými. • Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich tieto kritéria je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvolnil aj iné miesto na sedenie. Toto sa vzťahuje aj na diaľkové linky. • Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič prednostné bezpečné nastúpenie a vystúpenie. Miestenky v diaľkových autobusoch pre ŤZP osoby: * Blokované sú miesta č. 11 a 12 ktoré sa nedajú vôbec predať, s týmito miestami disponuje len vodič autobusu, pokiaľ si príde držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S kúpiť miestenku, tak dostane iné miesto vo vozidle, ktoré si vyberie ale nie 11 a 12. * Pokiaľ je miesto určené pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S obsadené inou osobou je povinnosťou vodiča túto osobu vyzvať na uvoľnenie tohoto miesta pri nastúpení cestujúceho, ktorý je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S. Na koho sa obrátiť, ak vodič nechce zobrať do autobusu osobu ŤZP: Cestujúci by sa mal obrátiť písomne na dopravcu zabezpečujúceho spoj. Zľavy na cestovnom pre ŤZP osoby: MHD v meste Banská Bystrica: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - ak má čipovú kartu platí evidenčný lístok 1,- Sk bez karty platí celý lístok • sprievodca ŤZP-S platí lístok v plnej výške • vodiaci pes, invalidný vozík - evidenčný lístok 1,- Sk Diaľkové linky: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) • sprievodca ŤZP-S, vodiaci pes - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) Prímestské linky: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - zľavnené cestovné (cca 50 %) • sprievodca ŤZP-S, - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) • vodiaci pes, invalidný vozík - osobitné cestovné I. 5,- Sk Za batožinu platí každý cestujúci v zmysle platnej tarify. Všetci vodiči majú povinné školenie vodičov každý rok kde sú oboznamovaní so zmenami v predpisoch spoločnosti a pri nástupe do zamestnania je každý vodič preškolený zo základných predpisov medzi ktorými je aj Prepravný poriadok dopravcu a Tarifa dopravcu. Lacnejší poplatok za recept pre postihnutých Podľa §38 zákona 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, držitel preukazu TZP platí v lekárni za výdaj liekov /za recept/ nižší poplatok 10,- Sk a je od úhrady 2 Sk za kilometer jazdy za služby zdravotníckej starostlivosti spojené s dopravou oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu vlastným motorovým vozidlom. - v Lekárni sa stačí preukázať preukazom ŤZP Úľava na daniach bola pre Banskobystrických ŤZP občanov zrušená Podľa § 17 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, môže správca dane /obec/ ustanoviť zníženie dane alebo slobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Táto úľava bola v Banskej Bystrici v tomto ruku zrušená. - táto úľava sa vybavovala na Mestskom úrade na referáte daní a miestneho poplatku Občan ŤZP neplatí za rozhlas a televíziu Podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania je držiteľ preukazu ŤZP oslobodený od koncesionárskych poplatkov za TV prijímač (100 Sk) a rozhlas (40,- Sk) v plnej výške. Podmienkou je, aby bol televízor i rozhlas prihlásený na občana ŤZP. - Ak nie je televízny prijímač a rozhlas napísaný na vás, musíte vlastnoručne napísať žiadosť o zmenu prihlásenia, ktorú zanesiete na Poštu vo Vašom meste - Následne na to si na Pošte vyzdvihnete formulár – žiadosť: Evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov, kde uvediete, že ste oslobodený od platenia Zdravotne postihnuté osoby uzatvárajú manželstvo bez poplatku Ak občan s preukazom ŤZP uzatvára manželstvo mimo miesta trvalého bydliska je oslobodený od poplatku na matrike, ktorý by občan bez preukazu musel uhradiť. - Túto skutočnosť treba uviesť v žiadosti o uzavretie manželstva na Matrike (v budove Mestského úradu) Zdravotné poistenie majú osoby ŤZP lacnejšie Podľa §12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činné soby (SZČO), ktorá je osobnou so zdravotným postihnutím, je vo výške 7% vymeriavacieho základu. Inakšie 14%, čiže úľava je o polovicu (50%). Lacnejšie telefonovanie pre držiteľov preukazu ŤZP -S Držitelia preukzau ŤZP – S (sprievod) v súvislosti s telekomunikačným zákonom sú oslobodení, respektívne neplatia mesačný poplatok za stanicu (resp. paušálny poplatok za telefónny aparát). Platia len za skutočne prevolané hovory. Toto sa nevzťahuje na držiteľov preukazu ŤZP. - pri žiadosti o zriadenie telefónnej stanice, ktorú si vyzdvihnete v Slovak Telecom sa musí občan preukázať preukazom ŤZP Ďalšie zľavy môžu všeobecným záväzným nariadením určiť obce (napr. daň z nehnuteľnosti, daň za psa a pod. ). Niektorí prevádzkovatelia kultúrnych zariadení a poskytovatelia služieb (napr. v knižnici, na plavárni a pod.) poskytujú zľavy, o ktoré je však potrebné informovať sa priamo u nich. Väčšinou sa jedná o zľavy na vstupenky do kín, kúpaliská, do divadla či za členský poplatok v knižniciach. Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. Nezabudnite si so sebou priniesť: 7. preukaz totožnosti 8. ŤZP preukaz 9. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu 10. 50,- Sk kolok 11. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná 12. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notárom Verím, že „vybavovačky“ na úradoch už nebudú pre vás strašiakom. V ďalšom článku by som sa chcela venovať kompenzačným príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých. Mgr. Marcela Václavková Konrádová
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.


Už ste čítali?