Zľavy a výhody pre zdravotne postihnutých

Autor: Marcela Václavková Konrádová | 16.11.2005 o 11:56 | Karma článku: 11,51 | Prečítané:  31059x

Zdravotne postihnutí ľudia sú a vždy boli všade – ako naši rodičia, deti, príbuzní, rovesníci, priatelia, známi,... Napriek tomu pretvárajú bariéry v postojoch. V spôsobe myslenia a cítenia ľudí, ktorého výsledkom je správanie limitujúce možnosti zdravotne postihnutých osôb nezávislo existovať. Je však pravdou, že v súčasnosti sa viac ako po minulé roky zdôrazňuje humanitný vzťah a zmena postojov k postihnutým občanom so snahami o ich integráciu do ostatnej spoločnosti. Zdravotné postihnutie jednotlivca by spoločnosť mala kompenzovať minimálne určitým balíkom výhod a zliav. Otázkou pre mnohým však zostáva, ako na to. Aj z tohoto dôvodu som pre vás pripravila „súhrn“ základných informácií, ktoré potrebujete k tomu, aby ste ich mohli využívať.

O tom, ako a kde si vybaviť preukaz ŤZP, aké zľavy a výhody tento preukaz so sebou prináša ale i o tom, ako postupovať, keď si chcete vybaviť určité finančné príspevky som sa rozprávala s Mgr. Ruženou Pavlusovou, vedúcou oddelenia posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí sa boria s problémami v doprave, aj pre vás mám návod, ako postupovať, keď nie sú dodržané vaše základné práva pri cestovaní. Pozrela som sa aj na to, aké výhody a zľavy so sebou prináša preukaz ŤZP a či je možné, aby vás vodič autobusu neprepravil iba preto, že ste občan so zdravotným postihnutím. Viete, ktoré miesta sú v mestskej a diaľkovej doprave vyhradené pre ŤZP osoby ? Aj o tom som sa rozprávala s Ing. Vladimírom Mikuškom, vedúcim dopravného oddelenia SAD Banská Bystrica. V zmysle zákona o sociálnej pomoci má občan možnosť podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP dvoma spôsobmi: 1, Najjednoduchšie je podať si žiadosť o vydanie preukazu ŤZP, ktorá sa podáva priamo na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu sa nedokladuje príjem občana, ani sa neskúmajú jeho majetkové pomery. Jedinú podmienku, ktorú musí spĺňať je miestna príslušnosť, to znamená, žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska. Občan na oddelení posudkových činností dostane formulár, ktorý po vyplnení odovzdá aj s jeho odbornými vyšetreniami, nie staršími ako pol roka, nie potvrdenie od obvodného lekára. S predloženými lekárksymi nálezmi pracuje lekár oddelenia posudkových činností, ktorý stanoví mieru funkčnej poruchy občana podľa druhu postihutia. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako 1 rok. Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách. Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery fukčnej poruchy zodpovedanej druhu zdravotného postihu s najvyšším percentuálnym hodnotením. Za občana s ťažkým zdravotným postiuhnutím sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Pri takejto žiadosti sa občan nepredvoláva na oddelenie posudkových činností, to znamená, neskúmajú sa sociálne dôsledky jeho ťažkého zdravotného postihnutia. Vydáva sa „len“ ROZHODNUTIE o miere funkčnej poruchy a o vydaní preukazu ŤZP. 2, Druhý spôsob podania žiadosti je keď občan konkrétne žiada o peňažný príspevok /existuje ich 8, napríklad príspevok na diétne stravovanie, kúpu osobného motorového vozidla ... – sú uvedené nižšie – budem sa im venovať v ďalšom príspevku/ Takáto žiadosť sa podáva na oddlení kompenzačných príspevkov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nie na oddelení posudkových činností. K žiadosti sa dokladuje príjem občana /a manželky alebo manžela/, potvrdenie o majetku a tiež kópie odborných vyšetrení nie starších ako pol roka. Oddelenie kompenzačných príspevkov takúto žiadosť odstúpi na oddelenie posudkových činností, kde prebieha ten istý postup ako pri žiadosti o preukaz ŤZP, ale po stanovení miery funkčnej poruchy nasleduje posudzovanie tzv. nelekárske – to znamená, že sa posudzujú: - osobnostné predpoklady - rodinné prostredie - prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti Posudzovanie osobnostých predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastostí a úsilia riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou. Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňje integráciu občana s ťažkým ZP do spoločnosti, obsahuje najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu. Na základe lekárskeho a nelekárskeho posúdenia sa vydáva posudok o: - miere funkčnej poruchy - o tom, či ide o bčana s ťažkým ZP - sociálnych dôsledkoch ťažkého ZP Súčasťou posudku je vždy návrh formy kompenzácie, ktorými sú: - peňažný príspevok na osobnú asistenciu - na zaobstaranie pomôcky - na opravu pomôcky - na kúpu OMV - na prepravu - na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže - za opatrovanie - na kompenzáciu zvýšených výdavkov: a to na : • diétne stravovanie • na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia • na prevádzku OMV • na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom Ale návrh formy kompenzácie môže znieť aj: „V súčasnej dobe nenavrhujeme žiadnu formu kompenzácie“. Preukaz ŤZP sa vydáva na základe jednej alebo druhej žiadosti na oddelení posudkových činnsotí Úradu práce soc. vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Priniesť si so sebou treba: • 2 fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm (nie staršiu ako rok), • rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o miere funkčnej poruchy • doklad totožnosti Preukaz sa vydáva na počkanie. Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. Nezabudnite si so sebou priniesť: 1. preukaz totožnosti 2. ŤZP preukaz 3. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu 4. 50,- Sk kolok 5. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná 6. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notárom Výhody a zľavy vyplývajúce držiteľom preukazu ŤZP /zákon o sociálnej pomoci o nich nehovorí, ten odkazuje lan na osobitné predpisy/ Zdravotne postihnutí cestujú lacnejšie Najvyužívanejšou výhodou sú zľavy na cestvnom – pri cestovaní vlakom druhej triedy platí držiteľ preukazu TZP polovičné cestovné, v prípade, že je odkázaný na sprievodcu, ten za prepravu neplatí. V autobusovej doprave výšku zliav určujú samosprávne kraje, v prímestskej doprave mestá a obce, v diaľkovej doprave si cesty a tarifné podmienky určujú prepravcovia. Tieto zľavy môžu byť rôzne a informácie možno získať priamo u prevádzkovateľov. V Banskej Bystrici občan s preukazom ŤZP musí platiť 1 Sk v mestskej hromadnej doprave, v iných mestách je cestovné buď zadarmo, prípadne podľa určenia mesta. Nešťastným riešením v BB je zrušenie zľavy pre sprievodcu, ktorý v mestskej hromadnej doprave platí plnú sumu /13, resp, 15 Sk/ Práva ŤZP osôb: Preprava cestujúcich – osôb ŤZP je riešená Prepravným poriadkom autobusovej dopravy, ktorý ma vydaný každý dopravca. Tieto prepravné poriadky sa môžu líšiť v niektorých detailoch. • Čo sa týka prepravy cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP – S, pri nedostatku miesta vo vozidle je dopravca povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse vyhradené miesto ( osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi - držitelia preukazov ZŤP a ZŤP - S a pod.). • Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený. Pozn.: Nemáte pocit, že v Zákone je diera ? Toto prehlásenie si žiaľ odporuje. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia: • U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Osoby zrakovo postihnuté, doprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené sedadlá č.1. a 2. • Pre osoby čiastočne pohybovo imobilné ( s obmedzenou pohybovou schopnosťou) je v autobuse prímestskej a medzimeskej dopravy vyhradené sedadlo č.4, ktoré je príslušne označené (piktogramom). • Osoby telesne postihnuté, spĺňajúce ostatné uvedené kritéria majú vo vozidle vyhradené sedadlá č. 11. a č. 12. Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené telesne postihnutými. • Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich tieto kritéria je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvolnil aj iné miesto na sedenie. Toto sa vzťahuje aj na diaľkové linky. • Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič prednostné bezpečné nastúpenie a vystúpenie. Miestenky v diaľkových autobusoch pre ŤZP osoby: * Blokované sú miesta č. 11 a 12 ktoré sa nedajú vôbec predať, s týmito miestami disponuje len vodič autobusu, pokiaľ si príde držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S kúpiť miestenku, tak dostane iné miesto vo vozidle, ktoré si vyberie ale nie 11 a 12. * Pokiaľ je miesto určené pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S obsadené inou osobou je povinnosťou vodiča túto osobu vyzvať na uvoľnenie tohoto miesta pri nastúpení cestujúceho, ktorý je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S. Na koho sa obrátiť, ak vodič nechce zobrať do autobusu osobu ŤZP: Cestujúci by sa mal obrátiť písomne na dopravcu zabezpečujúceho spoj. Zľavy na cestovnom pre ŤZP osoby: MHD v meste Banská Bystrica: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - ak má čipovú kartu platí evidenčný lístok 1,- Sk bez karty platí celý lístok • sprievodca ŤZP-S platí lístok v plnej výške • vodiaci pes, invalidný vozík - evidenčný lístok 1,- Sk Diaľkové linky: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) • sprievodca ŤZP-S, vodiaci pes - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) Prímestské linky: • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S - zľavnené cestovné (cca 50 %) • sprievodca ŤZP-S, - osobitné cestovné - zľava (cca 50 %) • vodiaci pes, invalidný vozík - osobitné cestovné I. 5,- Sk Za batožinu platí každý cestujúci v zmysle platnej tarify. Všetci vodiči majú povinné školenie vodičov každý rok kde sú oboznamovaní so zmenami v predpisoch spoločnosti a pri nástupe do zamestnania je každý vodič preškolený zo základných predpisov medzi ktorými je aj Prepravný poriadok dopravcu a Tarifa dopravcu. Lacnejší poplatok za recept pre postihnutých Podľa §38 zákona 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, držitel preukazu TZP platí v lekárni za výdaj liekov /za recept/ nižší poplatok 10,- Sk a je od úhrady 2 Sk za kilometer jazdy za služby zdravotníckej starostlivosti spojené s dopravou oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu vlastným motorovým vozidlom. - v Lekárni sa stačí preukázať preukazom ŤZP Úľava na daniach bola pre Banskobystrických ŤZP občanov zrušená Podľa § 17 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, môže správca dane /obec/ ustanoviť zníženie dane alebo slobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Táto úľava bola v Banskej Bystrici v tomto ruku zrušená. - táto úľava sa vybavovala na Mestskom úrade na referáte daní a miestneho poplatku Občan ŤZP neplatí za rozhlas a televíziu Podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania je držiteľ preukazu ŤZP oslobodený od koncesionárskych poplatkov za TV prijímač (100 Sk) a rozhlas (40,- Sk) v plnej výške. Podmienkou je, aby bol televízor i rozhlas prihlásený na občana ŤZP. - Ak nie je televízny prijímač a rozhlas napísaný na vás, musíte vlastnoručne napísať žiadosť o zmenu prihlásenia, ktorú zanesiete na Poštu vo Vašom meste - Následne na to si na Pošte vyzdvihnete formulár – žiadosť: Evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov, kde uvediete, že ste oslobodený od platenia Zdravotne postihnuté osoby uzatvárajú manželstvo bez poplatku Ak občan s preukazom ŤZP uzatvára manželstvo mimo miesta trvalého bydliska je oslobodený od poplatku na matrike, ktorý by občan bez preukazu musel uhradiť. - Túto skutočnosť treba uviesť v žiadosti o uzavretie manželstva na Matrike (v budove Mestského úradu) Zdravotné poistenie majú osoby ŤZP lacnejšie Podľa §12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činné soby (SZČO), ktorá je osobnou so zdravotným postihnutím, je vo výške 7% vymeriavacieho základu. Inakšie 14%, čiže úľava je o polovicu (50%). Lacnejšie telefonovanie pre držiteľov preukazu ŤZP -S Držitelia preukzau ŤZP – S (sprievod) v súvislosti s telekomunikačným zákonom sú oslobodení, respektívne neplatia mesačný poplatok za stanicu (resp. paušálny poplatok za telefónny aparát). Platia len za skutočne prevolané hovory. Toto sa nevzťahuje na držiteľov preukazu ŤZP. - pri žiadosti o zriadenie telefónnej stanice, ktorú si vyzdvihnete v Slovak Telecom sa musí občan preukázať preukazom ŤZP Ďalšie zľavy môžu všeobecným záväzným nariadením určiť obce (napr. daň z nehnuteľnosti, daň za psa a pod. ). Niektorí prevádzkovatelia kultúrnych zariadení a poskytovatelia služieb (napr. v knižnici, na plavárni a pod.) poskytujú zľavy, o ktoré je však potrebné informovať sa priamo u nich. Väčšinou sa jedná o zľavy na vstupenky do kín, kúpaliská, do divadla či za členský poplatok v knižniciach. Označenie vozidiel pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu a sluchovo postihnutých vybavíte na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. Nezabudnite si so sebou priniesť: 7. preukaz totožnosti 8. ŤZP preukaz 9. posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je v oblasti mobility (ak sa jedná o vozík) alebo v oblasti komunikácie (ak ide o „ucho“) uvedené, že občan je odkázaný na individuálnu prepravu 10. 50,- Sk kolok 11. vlastnoručne napísaná žiadosť o vydanie osobitného označenia – stačí krátka, stručná 12. v prípade, že si to nepôjde postihnutý vybavovať sám, tak splnomocnenie, koho poveruje na vybavenie označenia – nemusí byť overené notárom Verím, že „vybavovačky“ na úradoch už nebudú pre vás strašiakom. V ďalšom článku by som sa chcela venovať kompenzačným príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých. Mgr. Marcela Václavková Konrádová
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?